Passa al contingut principal

PROTOCOL PARTICIPACIÓ CIUTADANA


PROTOCOL PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El Protocol del procés de participació de la ciutadania al pressupost de l’Ajuntament de les Borges Blanques revela el compromís d’aquest per fomentar la participació democràtica de la ciutadania en varis aspectes de la vida dels Borgencs i Borgenques, així com també en part dels pressupostos municipals alhora que en mostra les seves regles de funcionament. La participació ciutadana, com a dret atribuït de la ciutadania i principi inspirador de l’Administració municipal, és una opció estratègica i estructural de l’Ajuntament
de les Borges Blanques i ha d’acompanyar les seves actuacions, especialment aquelles que estan relacionades directament amb la qualitat de vida de la ciutadania i en tot allò que afecti la seva quotidianitat.

L’Ajuntament, per tal d’avançar cap a una participació democràtica real de la ciutadania, aposta per reconèixer i donar un major protagonisme als seus convilatans en la construcció col·lectiva de la ciutat i en les decisions que les afecten. Creiem fermament que la implicació de la ciutadania en els afers públics és bàsica per tal de reforçar la cohesió social i el sentiment de pertinença a la comunitat.

El procés de participació al pressupost és l’eina que ofereix l’Ajuntament mitjançant la qual els ciutadans i les ciutadanes de les Borges Blanques poden decidir sobre l’assignació de part dels recursos municipals. Representen una manera directa d’incidir en el repartiment i la gestió dels diners públics i són una aposta decidida per un nou model de gestió, en el qual la participació ciutadana, la transparència i la responsabilitat compartida en les decisions municipals en són els pilars fonamentals.

L’Ajuntament fomenta així els processos participatius perquè la ciutadania expressi les seves demandes, per tal que aquestes siguin incloses en els pressupostos municipals anuals, i es compromet a fer-ne el seguiment dels compromisos assolits per l’Ajuntament.

El procés de participació al pressupost, una de les polítiques de participació ciutadana de major compromís, vol ser l’eina a través de la qual la ciutadania perquè puguin incidir, de forma activa, a nivell econòmic, polític, social i cultural en els assumptes públics. Aquesta aposta per la Democràcia participativa com a nova forma de govern pretén que la ciutadania recuperi l'espai públic i intervingui de forma decidida en l'entorn que l'envolta.

1. OBJECTE

L’objecte del present protocol és regular el procés de participació de la ciutadania al pressupost municipal del 2019, com una eina amb la qual els vilatans decideixen a què es destinen una part dels recursos públics. Els principis bàsics que s’hi recullen són:

- La universalitat
- Incentivar la deliberació
- La col·laboració entre ciutadania i Ajuntament
- L’impuls del coneixement d’eines de democràcia directa
- Promoure la visió col·lectiva de poble
- Incentivar formes de treball transversal a nivell intern
- Fer un exercici de transparència pro actiu en matèria pressupostària
- Acotar la viabilitat tècnica, legal i econòmica
- Fer pedagogia sobre les competències d’àmbit municipal
- Responsabilitzar els ciutadans en el seguiment i control social de les
polítiques públiques

Els acords finals presos en el debat del procés participatiu al pressupost seran vinculants i seran elevats a l’aprovació del Ple Municipal a efectes de la seva aplicació en el pressupost municipal del 2019.

2. PERIODICITAT DEL PROCÉS

Donat que l’Ajuntament de les Borges Blanques aborda per primera vegada l’organització d’un procés participatiu relacionat amb el pressupost municipal i considerant la seva complexitat, aquesta s’entén com una experiència pilot específica per al pressupost de 2019, amb clara voluntat de continuïtat i que haurà de servir de referència i millora del procés participatiu i del protocol que el regula.

3. DOTACIÓ ECONÒMICA

L’Ajuntament de les Borges Blanques posarà a debat participatiu una quantitat de 50.000€ del 2019.
L'única excepció serà la reserva de fons d’aquelles inversions de caràcter general de la vila que estiguin vinculades a la recepció de possibles subvencions externes. També seran deduïdes les quantitats compromeses per les inversions de caràcter plurianual. L’Ajuntament exposarà amb claredat quina serà la disponibilitat pressupostària concreta de la partida subjecta al debat del procés de participació al pressupost.

4. ÀMBIT I DIVULGACIÓ

4.1.- Àmbit d’aplicació
L’àmbit territorial d’aquest Protocol és el conjunt del terme municipal de les Borges Blanques.

4.2.- Subjectes d’aplicació
Els subjectes d’aplicació d’aquest Protocol són tots els ciutadans i ciutadanes empadronats a les Borges Blanques i majors de 16 anys.
Els subjectes d’aplicació d’aquest Protocol tindran dret a presentar propostes i a votar-les en el procés que contempla el present document. A aquest efecte el padró de referència que s’utilitzarà serà el vigent 2 mesos abans de l’inici del mateix.

4.3.- Difusió del procés participatiu
Per a un correcte desenvolupament dels Pressupostos Participatius hi haurà una divulgació adequada i un compromís en la seva difusió per part de l'equip de govern, establint per a tal fi els següents aspectes:

- L'Ajuntament realitzarà una campanya informativa, prèvia a la convocatòria del procés de Participació al Pressupost, on explicarà la necessitat de realitzar-lo i convidant a la ciutadania a participar en el mateix.
- L'Ajuntament farà servir tots els mitjans necessaris en funció de la disponibilitat per a garantir una difusió eficient del procés de Participació al Pressupost en totes les diferents fases.
- L'Ajuntament posarà a disposició de la ciutadania el model de recollida de propostes. Aquest podrà ser recollit i lliurat a les recepcions dels diferents edificis municipals, a la pàgina web municipal i en aquells altres indrets on es determini.
- L'Ajuntament comunicarà els terminis de la fase de recepció de propostes.

5. ÒRGANS I ESPAIS DEL PROCÉS

5.1.-Comissió de Coordinació
Formada per alcalde, regidors i tècnics de l'Ajuntament per dissenyar, gestionar i donar suport al procés.
La seva funció principal és, doncs, el seguiment operatiu del procés, intervenint en la seva definició, organització i dinamització.

5.1.2 Funcions de la Comissió de Coordinació
- Avaluar i validar les propostes ciutadanes a partir dels criteris definits a
l’apartat 6.2
- Reagrupar les propostes.
- Col·laborar activament en la presentació i promoció de les propostes candidates
- Prioritzar i seleccionar les propostes a incloure en la fase de votació per part de la ciutadania.
- Col·laborar activament en les actuacions enfocades a facilitar la votació de les propostes.
- Revisar els projectes d’execució redactats per part dels tècnics municipals.
- Planificar els projectes de execució de les propostes guanyadores.
- Fer el seguiment de l’execució de les propostes seleccionades per la ciutadania.
-Supervisar l’execució dels projectes.
-Vetllar pel bon desenvolupament del procés i per l’aplicació d’aquest protocol.
- Avaluar el procés participatiu i els resultats obtinguts i participar activament en el retiment de comptes.
-Validar la memòria final del procés.

6. DETERMINACIÓ DE LES PROPOSTES

6.1 Formulació de propostes ciutadanes
-Podran presentar propostes les persones empadronades a les Borges Blanques majors de 16 anys.
-Les propostes hauran de ser concretes i hauran de complir els criteris definits en l’apartat 6.2.
-Les propostes es podran presentar electrònicament o presencialment mitjançant  l formulari de propostes on s’haurà de fer constar, com a mínim:
a) les dades de qui fa la proposta, nom, DNI, correu electrònic, telèfon.
b) el nom de l’actuació, necessitat que vol resoldre, persones o col·lectius a qui
va adreçada, ubicació i breu descripció.
El termini per presentar propostes serà de 23 dies des de la convocatòria pública del procés.
El sistema de registre de propostes només acceptarà una proposta per ciutadà, si un mateix ciutadà presenta més d’una proposta, el sistema només comptabilitzarà la que vingui determinada pel dia i hora de presentació de les mateixes.

6.2 Criteris d’elegibilitat de les propostes
- No poden superar la quantitat global destinada a la partida de pressupost participatiu corresponent a l’any 2019 de 50.000€.
- Han de ser competència municipal i no poden dependre de finançament exterior.
- Han de ser d'interès general per a la ciutat, no només per a col·lectius concrets.
- No poden ser actuacions plurianuals: no han d’afectar el pressupost de més d’un any.
- Han de tenir un cost de manteniment sostenible.
- No han de suposar la contractació de nou personal.
- Han d’aparèixer a la partida d’inversions, i s’ha de poder ampliar aquesta partida a altres despeses en properes edicions del procés.
- No han d’estar incloses en altres actuacions vinculades a la recepció de possibles subvencions externes.
- Han de ser sostenibles financerament segons la normativa vigent.
- No han de comprometre pressupostos futurs.
- Han de ser legals.
- Han de ser actuacions amb començament i final.
- A la proposta hi han de figurar les dades de la persona que l’ha elaborat (nom i cognoms, DNI i telèfon i/o adreça electrònica de contacte).

6.3.- Ordenació de les propostes
Un cop recollides les propostes per part de l’Ajuntament, la comissió de coordinació procedirà a ordenar-les i a descartar aquelles que no compleixin els criteris d’elegibilitat establerts a l’apartat 6.2. La comissió de coordinació té la facultat d’interpretar aquelles propostes similars i que estiguin redactades de manera diferent per a fusionar-les en una sola.

6.4.- Pre-selecció de les propostes
Una vegada aplicat els criteris d’eligibilitat, la resta de propostes passaran a la Comissió de Coordinació als efectes de la publicació de les 15 propostes. L’ordre establert serà el que vingui determinat pel dia i hora de presentació de les mateixes. Les 15 propostes es traslladaran als serveis tècnics municipals per a que avaluïn la seva viabilitat, així com el seu cost.

6.5.- Valoració tècnica de les propostes
Després de l’avaluació dels serveis tècnics municipals, el resultat obtingut es presentarà de forma raonada davant la Comissió de Coordinació.

6.6.- Selecció de les propostes finalistes
La Comissió de Coordinació presentarà les propostes finalistes que es traslladaran a la ciutadania per a la seva votació i priorització. El nombre màxim de propostes serà 15.

6.7.- Execució de les propostes
La proposta/es finalistes seleccionades seran executades per l’Ajuntament, qui determinarà la forma de gestió d’acord amb la legalitat vigent.

7. CAMPANYA DE DIFUSIÓ DE LES PROPOSTES I DEL PROCÉS PARTICIPATIU

7.1.- Difusió del Procés participatiu
L’Ajuntament durà a terme una campanya informativa sobre el procés participatiu amb l’objectiu que la ciutadania en conegui els detalls més significatius, les seves fases i metodologia.

7.2.- Difusió de les propostes

7.2.1- Propostes inicials
Es farà una classificació de les propostes inicials en la que constaran les rebutjades i les acceptades per la Comissió de Coordinació. En aquesta classificació hi constarà el motiu o motius pels quals s’han rebutjat les propostes presentades. Aquesta informació es publicarà a la web de l’Ajuntament de les Borges Blanques.

7.2.2.- Propostes i pre-selecció
Es farà públic a la web de l’Ajuntament el resultat del qual sorgiran les 15 propostes que es traslladaran als serveis tècnics municipals

7.2.3.- Propostes a avaluació dels serveis tècnics municipals.
Es farà pública i raonada a la pàgina web de l’Ajuntament l’avaluació sobre les 15 propostes dels serveis tècnics.

7.2.3- Propostes finals
Les propostes finals seleccionades i destinades a votació hauran de publicitar-se amb la següent informació, com a mínim:
-Descripció de l’actuació.
-Ubicació territorial.
-Pressupost aproximat.
-Calendari previst.
-Traçabilitat, com a mínim en el cas que la proposta s’hagi modificat al llarg del procés o sigui producte de la reagrupació d’altres.
Es farà una campanya informativa específica per aquestes propostes destinades a votació, amb presència a la web de l’Ajuntament i els espais i actes públics.

8. VOTACIÓ I ELECCIÓ DE PROPOSTES

8.1- Presentació de les propostes
L'Ajuntament elaborarà un document on figurarà la informació mínima requerida per a cada projecte o actuació proposada. En el document figurarà, com a mínim, de manera clara:

Nom de la proposta.
Descripció i motivació o justificació de la proposta.
Localització de la proposta.
Pressupost estimat.


8.2.- Votació de les propostes
L'Ajuntament es compromet a facilitar i donar accessibilitat a tota la ciutadania per què pugui fer efectiu el seu dret a vot. Per això s’habilitaran punts de votació presencial a l’Ajuntament i a la Biblioteca Comarcal Marqués d’Olivart.
La votació es podrà realitzar de manera presencial i electrònica durant quinze dies, havent-se d’escollir 3 propostes com a màxim.
Una vegada fet el recompte de vots, el secretari/a aixecarà acta i passarà els resultats a l’Ajuntament per tal que siguin publicats al web i s’iniciï el procés d’aprovació al Ple municipal.

9. APROVACIÓ, SEGUIMENT I RENDICIÓ DE COMPTES

9.1.- Aprovació projectes
S’executaran els projectes que hagin obtingut més puntuació en la fase de votació, fins arribar a l’import total assignat i sense sobrepassar-lo. Aprovada l’execució d’aquests projectes, en el cas que no s’esgoti l’import assignat, es podrà seleccionar el primer projecte que es pugui portar a terme amb l’import sobrant.

9.2.- Seguiment
La Comissió de Coordinació portarà a terme les funcions de seguiment de l’execució dels projectes dels Pressupostos Participatius aprovats.

9.3.- Modificacions
Si per alguna circumstància qualsevol de les propostes seleccionades no pogués realitzar-se, la Comissió de Coordinació estarà facultada per proposar l’execució de la següent proposta. En cas de no ser viable, s’executarà la primera proposta que ho sigui.

9.4.- Rendició de comptes
Dins l'apartat corresponent de la web de l’Ajuntament es publicarà en lloc preferent l’estat de realització de les propostes seleccionades.
Executats tots els projectes i sempre abans de la convocatòria d’un nou procés de pressupostos participatius, la Comissió de Coordinació presentarà en audiència pública els resultats obtinguts i informarà a la ciutadania sobre el desenvolupament del procés.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

El present Protocol s'entén com un document marc que dóna legitimitat als processos de Participació al pressupost que es duguin a terme a la vila de les Borges Blanques.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Queden només 2 dies per tancar el procés de votació dels pressupostos participatius

El dia 14 a les 12:00 hores de la nit s'acaba el procés de votació, només en línia, dels pressupostos participatius de les Borges Blanques.  Us podeu registrar i votar fent clic en aquest enllaç:  https://lesborgesblanques.decidimcatalunya.cat/processes/pparticipatius202223/f/338/

Consulta popular de l'Ordenança Reguladora de la tinença de gossos i animals de companyia

 · FEU CLIC AQUÍ PER PARTICIPAR EN AQUESTA CONSULTA POPULAR · 1. A l’Ajuntament de les Borges Blanques disposem de l’Ordenança Reguladora de la tinença de gossos i animals de companyia, aprovada definitivament mitjançant la seva publicació el dia 4 de maig de 2010 en el Butlletí Oficial de la Província núm. 61. El consistori considera necessari ampliar els requisits per a inscriure l’animal de companyia (gossos i gats), del TITOL III, de l’apartat: Identificació i registre municipal d’animals de companyia Article 24.2, als efectes de la seva gestió, així com realitzar una refosa del procediment, infraccions i sancions. 2. D’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte i avantprojecte de llei o de reglament, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l’administració competent en la que es demanarà l’opinió dels subjectes i de les organit

Consulta prèvia a l'elaboració del projecte de modificació i aprovació d'ordenances fiscals per a l'any 2023

D'acord amb l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administració comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'administració competent en què es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma, sobre: a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. c) Els objectius de la norma. d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries. Per aquest motiu, per provisió d'Alcaldia de data 26 de setembre de 2022, es va disposar sotmetre la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2023 i següents a consulta pública prèvia per un període de quinze dies naturals. Les persones interessades que així ho desitgin poden formular