Passa al contingut principal

Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: febrer, 2022

Projecte de modificació de l'ordenança fiscal número 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment de terrenys de naturalesa urbana

  FEU CLIC AQUÍ PER PARTICIPAR EN AQUESTA CONSULTA POPULAR projecte de modificació de l'ordenança fiscal número 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment de terrenys de naturalesa urbana En data 10 de novembre de 2021 va entrar el vigor el Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals a la jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte a l’Impost sobre l’increment de terrenys de naturalesa urbana. La Disposició transitòria única del Reial Decret Llei 26/2021 disposa que els ajuntaments que tinguin establert aquest impost hauran de modificar, en el termini de 6 mesos des de la seva entrada en vigor, les seves respectives ordenances fiscals per adequar-les al disposat en el mateix. Per aquests motius, es fa necessària la modificació de l’Ordenança fiscal municipal número 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment de terrenys de naturalesa urbana, per adaptar el càlcul del fet imposable de l’impo

Projecte d'ordenança fiscal reguladora del preu públic pel servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions públiques.

 FEU CLIC AQUÍ PER PARTICIPAR EN AQUESTA CONSULTA POPULAR Projecte d'ordenança fiscal reguladora del preu públic pel servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions públiques. Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte d'ordenança fiscal reguladora del preu públic pel servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions públiques. L’any 2020 es va posar en funcionament una estació de recàrrega per a vehicles elèctrics en la via pública. Donat que transcorregut un període inicial, s’observa una freqüent utilització d’aquest servei, des de l’Ajuntament es considera necessària l’aprovació d’una ordenança fiscal que reguli el preu públic per a finançar la seva prestació. D’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte i avantprojecte de llei o de reglament, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l’administra